This website uses cookies. Click here for more information.

Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, PeachesPresents is gevestigd te Tilburg gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg onder dossier nr. 18081944.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor Tilburg van de kamer van koophandel en fabrieken midden Brabant vanaf 10/02/2006 onder het depot nummer 1223
 
Algemeen:
1.1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verkopen, aan verkoper gegeven opdrachten, door verkoper uitgevoerde werkzaamheden, door verkoper gedane leveringen en andere door verkoper geleverde prestaties. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van verkoper zijn vrijblijvend zolang zij door verkoper niet schriftelijk zijn bevestigd.
 
Betaling:
2. Alle door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer/opdrachtgever en bedragen 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €25,-.

Eigendomsvoorbehoud:
3.1. Alle geleverde goederen blijven verkopers eigendom zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft verkoper, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade,gederfde winst en interest.
3.2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3.3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Reclame:
4.1. Reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 5 dagen na de levering van de goederen schriftelijk zijn gemeld.
4.2. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, niet meer in originele verpakking zitten, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht..
4.3. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Levering:
5.1. Door verkoper opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
5.2. De verkoper is steeds gerechtigd deelleveringen te doen en die apart te factureren.
5.3. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer/opdrachtgever. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer/opdrachtgever de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder.
5.4. Indien verkoper voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer/opdrachtgever in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is verkoper vrij om zonder opgaaf van reden levering te weigeren.
5.5. Indien bij zendingen onder rembours de afnemer/opdrachtgever nalatig is om de zending in ontvangst te nemen, wordt hem een factuur gezonden bedragende de koopprijs van de artikelen, vermeerderd met de rente en kosten, welke factuur de afnemer/opdrachtgever binnen 8 dagen dient te betalen. De goederen staan alsdan te zijner beschikking in het magazijn van verkoper.

5.6 Wij behouden ons het recht voor om klanten die op verkoopkanalen als marktplaats ed verkopen niet te leveren.

Retourneren van de goederen:
6.1. Goederen kunnen de door de afnemer/opdrachtgever slechts geretourneerd worden , als verkoper zich daarmee akkoord verklaard heeft. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de afnemer/opdrachtgever. De goederen staan alsdan ter beschikking van de afnemer/opdrachtgever in het magazijn van verkoper.

Prijzen:
7.1. Alle in prijslijsten e.d aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op tarieven, lonen, vrachten, valutakoersen etc. Indien deze of andere kostenbepalende factoren pas later ter buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen pas later ter kennis van de verkoper komen, is verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande voorschriften.

Aansprakelijkheid:
In geval van overmacht zijdens verkoper blijft de opdracht van kracht, maar worden verkopers verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van verkoper, ook in die gevallen waarin verkoper de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van de verkoper vallen.
8.2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever.
8.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover hij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Toepasselijk recht en competente Rechter:
9.1. Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht.
9.2. Alle geschillen, zulks voor zover deze ter competentie van een Arrondissementsbank staan, zullen worden beslist door de Arrondissementsbank te Breda. rechten voorbehouden